EUMM - European Union Monitoring Mission in Georgia

Krtsanisi Residential Area, 49 Krtsanisi Street, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 2 721800; +995 32 2 719300
Email: press@eumm.eu
www.eumm.eu
 
14/08/2022 13:08:53
Print | Close
https://eumm.eu/am/contact/
 

Կրծանիսի նստավայրը  

Կրծանիսի, 49

Թբիլիսի, Վրաստան     

Հեռ. +995 32 2 721800; +995 32 2 719300

Ֆաքս .  +995 32 2 724819

Էլ.փոստ .  contact@eumm.eu

Մամուլի և լրատվամիջոցների հետ կապված հարցերի համար խնդրում ենք գրել մեզ. press@eumm.eu:  

Հարցերի համար խնդրում ենք օգտագործել հարցման առցանց ձեւը :