პრეს რელიზები

გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 39-ე შეხვედრა გაიმართა

12.09.2016
პარასკევს, 2016 წლის 9 სექტემბერს, გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით ოცდამეცხრამეტე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას უძღვებოდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. შეხვედრაში საქართველოს, აფხაზეთის, რუსეთის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეხვედრაზე წარადგენდა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ერიკ ჰოგი.

დისკუსიები კონსტრუქციულ და პროფესიონალურ ატმოსფეროში გაიმართა და მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შემდეგი შეხვედრა გალში 2016 წლის 19 ოქტომბერის გაიმართება.

იხილეთ  ვრცლად 2016 წლის 9 სექტემბრით დათარიღებული გაეროს პრეს-რელიზი: 

Office of the United Nations Representative to the Geneva International Discussions

Press Release
39th meeting of Gali Incident Prevention and Response Mechanism 

On 9 September 2016, the thirty-ninth meeting of the Incident Prevention and Response Mechanism (IPRM) chaired by the United Nations was held with the participation of Georgian, Abkhaz, Russian and European Union Monitoring Mission (EUMM) representatives. 

The meeting took place in a constructive and professional atmosphere.  The participants followed up on the issues raised at previous IPRM meetings. Accordingly, they exchanged views on the current state of investigation into the 19 May fatal incident at the crossing point in Khurcha village, Zugdidi district.  They agreed to continue the discussion on this issue at the next meeting, including possible exchange of additional information to be provided by the authorities in charge of the investigation process.

Furthermore, the participants revisited the murder case, which had occurred in 2010, and had been discussed at the 18th IPRM meeting on 15 June 2010. They exchanged information about the condition of one detainee, as well as one missing person. Recent developments on the ground and at the sea were also discussed. In the framework of advance notice of sensitive activities, the point on “Early warning on military and other activities in the vicinity of ABL (Administrative Boundary Line)” was addressed. It was noted that this issue is important for conflict prevention and confidence building purposes.

The participants agreed to hold the next meeting of the IPRM on 19 October 2016 in Gali.

9 September 2016


Офис Представителя ООН на Женевских Международных Дискуссиях

  Сообщение для СМИ

39 ая встреча Гальского Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты

9 сентября 2016 г. , тридцать девятая встреча механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) под председательством ООН состоялась с участием Грузинских, Абхазских, Российских и Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) представителей.  

Встреча прошла в конструктивной и профессиональной атмосфере. Участники продолжили обсуждение вопросов, которые были подняты на предыдущих встречах МПРИ. Соответственно, они обменялись мнениями о текущем состоянии расследования фатального инцидента от 19 мая в точке пересечения в селе Кхурча, Зугдидского района. Они согласились продолжить обсуждение данного вопроса на следующей встрече, включая возможный обмен дополнительной информацией, которая будет предоставлена властями, ведущими расследование.

Кроме того, участники вновь обсудили дело об убийстве, которое произошло в 2010 г. и было рассмотрено на восемнадцатой встрече МПРИ, 15 июня 2010 г. Они обменялись информацией о состоянии одного заключенного и одного пропавшего без вести.  Недавние события на местах и на море были также обсуждены. В рамках заблаговременного извещения о значимой деятельности, был рассмотрен вопрос “ Предстоящие мероприятия – заблаговременное предупреждение о проведении военных учений и других мероприятий в непосредственной близости от АРЛ (административно разделительной линии) ”. Было отмечено, что этот вопрос важен для предотвращения конфликта и с целью укрепления доверия.

Участники согласились провести следующую встречу МПРИ 19 октября 2016 г. в Гали.

 

9 сентября 2016 г.


Follow us on social media